[1]
J. Saramago, «Tres poemas», AgenCult, n.º 172, p. 1, dic. 2010.