(1)
González, V. M. Ser Maestro Hoy. CP 2019, 21, 6-16.