[1]
Osorio Sandoval G. 2007. Pathology of liver tumors. Iatreia. 20, 2-S (feb. 2007), S16-S17.