(1)
Márquez Arabia, W. H. Pinzamiento Femoroacetabular. Iatreia 2013, 26, S-18.