(1)
Osorio Sandoval G. Pathology of Liver Tumors. Iatreia 2007, 20, S16-S17.