Banitalebi, Ebrahim, Ph.D. University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.