Examining the effect of sports on tolerance and patience in children

Autores/as

  • Mehmet Behzat Turan Erciyes University
  • Mustafa Soner Yüce Erciyes University

Palabras clave:

Tolerant Behavior, Patience, Sports, Children

Resumen

Objective: to examine the relationship between tolerant behavior and patient behavior characteristics of students aged 9-14 who are educated at primary and secondary school levels.

Method: the sample consists of 316 students selected by simple random method, studying in various primary and secondary schools in the province of Kayseri under the Ministry of National Education. Tolerant behavior, patient behavior scale, and Personal Information Form prepared by the researcher, were used as data collection tools in the study. The data obtained from the Personal Information Form were statistically analyzed with the SPSS 22.0 package program. In the comparison of data between two variables, t-test was applied in independent groups, and one-way analysis of variance was applied in the comparison of three or more variables. In addition, Pearson Moments Correlation test and regression analysis were applied.

Results: according to the age variable of the students, the scores of the students participating in sports from the tolerant behavior scale showed a significant difference. In addition, a significant difference was found in the scores of the students from the patient behavior scale according to their participation in sports. When the gender and grade variables of the students were examined, no significant difference was observed. In addition, when the correlation analysis of the tolerant behavior and patient behavior scales was examined, it was determined that the relationship was positive and it was determined that the relationship was higher in students participating in sports. As a result, the state of doing sports has affected many areas as well as showing tolerant behavior and patient behavior.

Conclusion: for this reason, more environments can be created for primary and secondary school students to be intertwined with sports. In addition, it is thought that by increasing various sports activities and activities in schools, students who can keep bilateral relations more positive, respect their teachers, be more tolerant and patient in the face of problems, have a high level of socialization, and have a sense of belonging to the group can be raised.

|Resumen
= 160 veces | PDF
= 173 veces|

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Mehmet Behzat Turan, Erciyes University

ErciyesUniversity, Faculty of Sports Sciences, Kayseri, Turkey

Mustafa Soner Yüce, Erciyes University

Erciyes University, Health Sciences Institute, Kayseri, Turkey.

Citas

Açıkgöz, K. Ü. (2004). Etkili öğretim. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Aslan, Ö. (2001). Hoşgörü ve tolerans kavramlarına etimolojik açıdan analitik bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 357-380. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4307/257237

Aslan, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 163-175. https://doi.org/10.17679/inuefd.306509

Baloğlu, M. & Harris, M. (2003). Psikolojik danışma öğrencilerinin cinsiyet, program türü ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 7-16. http://earsiv.gop.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12881/10072

Bartling, V. B., Fehr, E., Fischer, B., Kosse, F., Maréchal, M., Pfeiffer, F., Schunk, D. & Schupp, J. (2010). Determinanten kindlicher Geduld. Ergebnisse einer experimental studie ım haushalts kontext. Schmollers Jahrbuch, 130, 297-323. https://www.econ.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-9758-127f-ffff-fffff09dfc90/Schmollers.pdf

Başaran, İ. E. (1995). Hoşgörü ve Eğitim Toplantısı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayın, 2. https://bit.ly/3DhIqBR

Bektaş, Ö., Çalışkan, H., & Sağlam, H. (2012). Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1431-1446. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/hosgoru-egilim-olcegi-toad.pdf

Bettinger, E., & Slonim, R. (2007). Patience among children. Journal of Public Economics, 91(1), 343-363. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2006.05.010

Büyükkaragöz, S., & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları. Eğitim Yönetimi, 7, 353-365. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10388/127091

Büyükkaragöz, S., & Kesici, Ş. (1998). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Türk Demokrasi Vakfı.

Çalışkan, H., & Sağlam, Hİ. (2012). Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 122, 1431-1446. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/hosgoru-egilim-olcegi-toad.pdf

Ceylan, Ş. (2009). Vıneland sosyal- duygusal erken çocukluk ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/vineland-sosyal-duygusal-erken-cocukluk-olcegi-toad.pdf

Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.

Dever, A. (2010). Spor sosyolojisi. Tarihsel ve güncel boyutlarıyla spor ve toplum. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.

Eliöz, M., Çebi, M., İmamoğlu, O., İslamoğlu, İ. & Yamak, B. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sabır ve Saldırganlık Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 775-779. https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/patience-and-aggression-levels-of-university-students.pdf

Ermiş, E., & İmamoğlu. O. (2019). Değişik fakültelerdeki öğrencilerin sabır eğilimlerinin araştırılması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 263-280. https://doi.org/10.26466/opus.571552

Gözler, A., Turan, B. N., & Turan, M. B. (2020). Çocuk oyunlarının ilkokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 186-201. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1185216

Gül, Y. E. & Çeliköz, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin sabır eğilim düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 77-87. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520541

Gündüz, M. (1995). Açılış Konuşması. İçinde: Pehlivan (Yay. Haz.), Hoşgörü ve Eğitim Toplantısı, (s.13-15). Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayın. https://bit.ly/3DhIqBR

Hazar, M. (2006). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: Tutibay Limitet Şirketi Yayınları.

Jones, M. (2001). Oyun ve çocuk. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.

Kara, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 15, 407-415. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16968/177241

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ikinci Yazim.

Karataş, E. (1995). Açılış Konuşması. İçinde: Uluslararası Hoşgörü Kongresi. Haziran, Antalya.

Kaypak, Ş. (2016). Demokrasi kültürü ve hoşgörü: Hatay örneğinde. İçinde: R. Pehlivanlı (Ed.), 2° Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (5-7 Mayıs) (s.147-160). Adıyaman: İKSAD.

Khormaei, F., Farmani, A., & Yazdani, F. (2017). Predicting self-control on the basis of patience and its components among high school students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 5(1), 11-16. http://jpcp.uswr.ac.ir/article-1-310-en.pdf

Kılıç, A. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dinsel hoşgörü algısı (Doktora tezi). Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. http://acikerisim.nigde.edu.tr/xmlui/handle/11480/7132

Korkmaz, G. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesini algılama düzeyleri ve mesleki tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Lavelock, C. (2013). Four virtues: interventions for goodness' sake (Unpublished master thesis). Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. https://scholarscompass.vcu.edu/etd/3008/?show=full

Mušić, D. (2013). Patience in group decision-making with emotional agents. In: J. Bajo et al. (Eds.), Trends in practical applications of agents and multiagent systems (pp.163-170). Springer.

Okçu, D., & Pilatin, U. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sabır değeri ile ilgili algılarının resim yoluyla değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi, 2(1), 102-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buiif/issue/37878/437978

Önger, S. (2013). Sosyal bilgiler eğitiminde hoşgörü (Eskişehir Odunpazarı ilçesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum ve görüşleri) (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/230625

Öngül, E., Bayazıt, B., Yılmaz, O., & Güler, M. (2017). Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin çocuklarda seçilmiş̧ motorik özellikler üzerine etkisi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 45-52. https://doi.org/10.25307/jssr.309716

Pavan, B., & Robinson, R. (1991). Reflections of female school administrators regarding their careers. The American Educational Research Association. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED334676.pdf

Saygılı, G., Atay, E., Eraslan, M., & Hekim, M. (2015). Düzenli olarak spor yapan ve yapmayan öğrencilerin kişilik özellikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 161-170. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22600/241454

Sayın, E.(2012). Tasavvuf kültüründeki sabır kavramının psikolojik etkileri. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 413-422. https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/29824/320894

Schnitker, S. A. (2012). An examination of patience and well-being. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 263-280. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439760.2012.697185

Turan, B. N., Gözler, A., Turan, M. B, İncetürkmen, M., & Meydani, A. (2020). Geleneksel çocuk oyunlarına yönelik öğretmen görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 231-241. https://doi.org/10.31680/gaunjss.757332

Wainryb, C., Shaw, L. A. & Maianu, C. (1998). Tolerance and intolerance: children’s and adolescents’ judgments of dissenting beliefs, speech, persons and conduct. Child Development, 69(6), 1541-1555. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1998.tb06176.x

Witenberg, R. T. (2007). The moral dimension of children’s and adolescents’ conceptualization of tolerance to human diversity. Journal of Moral Education, 36(4), 433-451. https://doi.org/10.1080/03057240701688002

Yetim, A. A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72. https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/27963/298406

Descargas

Publicado

2022-09-09

Cómo citar

Turan, M. B., & Yüce, M. S. (2022). Examining the effect of sports on tolerance and patience in children. VIREF Revista De Educación Física, 11(3), 12–31. Recuperado a partir de https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/348973

Número

Sección

Informe de investigación